دستورات متنی در ویندوز

دستورات مهم ویندوزی و
 مقایسه دستورات DOS با Linux

و جدول دستورات کامل در ویندوز

دانلود جزوه